Elektrotehničar računara

Jedan od najpopularnijih obrazovnih profila u našoj školi. Može se reći da ima tradiciju (20 godina trajanja), tako da je uhodan, a nastavni planovi su veoma dobro koncipirani i prilagođeni. Budući da je u računarskoj tehnici izuzetno brz razvoj, nastavni sadržaji se stalno osvežavaju, što se najpre ogleda u upotrebi programskih jezika: od nekadašnjeg interpreterskog Basic-a stigli smo do objektno orijentisanih jezika kao što je #C, i do izrade dinamičkih WEB stranica, programiranja mikrokontrolera, računarskih mreža ...

Organizacija nastave

Stručna i praktična znanja bazirana su na matematici (isti program kao i u gimnaziji), na elektrotehnici, teoriji informatike, kao i na intenzivnom učenju stranog, prvenstveno engleskog jezika. Veliki deo nastave, a pogotovo praktičnih vežbi, odvija se u savremeno opremljenim računarskim i multimedijalnim kabinetima. Računari su umreženi i postoji stalna internet konekcija. Deo vežbi se izvodi u kabinetima za električna merenja, za elektroniku, kao i u kabinetu za digitalnu elektroniku, automatiku i mikrokontrolere.

Kompetencije - znanja, veštine i umenja koje se steknu u toku školovanja

Izrada softverskih aplikacija, kreiranje, postavljanje i održavanje operativnog sistema računara , programiranje u programskim jezicima C/C++ i C#, sklapanje konfiguracija, otklanjanje kvarova i održavanje računarske opreme, programiranje upravljačkih uređaja (PLC), izrada jednostavnijih programa za praćenje i kontrolu tehnoloških procesa i mašina (SCADA).

Mogućnosti zapošljavanja

Bezmalo u svakom preduzeću, ustanovi, agenciji, banci i t.sl., koji imaju više umreženih računara. U firmama specijalizovanim za razvoj softvera za treća lica. Najzad, mogu da rade kao freelenseri, od kuće, za potrebe mnogih kompanija u svetu, bilo gde da su oni locirani.

Mogućnosti daljnjeg školovanja

Ovako koncipirane osnove omogućuju uspešan nastavak školovanja na visokim školama ili fakultetima, ne samo iz oblasti računarstva, nego i drugih inženjerskih disciplina. Jedan broj naših učenika prelazi u humanističku oblast, prvenstveno vezanu za medije, film i umetnost, gde veoma dobro znaju da iskoriste svoje umeće vezano za kompjuterski dizajn.

Tabela ER

Opšteobrazovni i stručni predmeti

Naziv predmeta I razred II razred III razred IV razred
Opšteobrazovni
Srpski jezik i književnost 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Matematika 3 3 3 3
Računarstvo i informatika 2
Istorija 2
Geografija 2
Hemija 2
Likovna kultura 1
Biologija 2
Sociologija sa pravima građana 2
Stručni
Fizika 2 2
Osnove elektrotehnike 4 3
Računarska grafika i multimedija 2
Uvod u arhitekturu računara 2
Računarski hardver 2
Elektronika 3 3
Operativni sistemi 3 3
Programiranje 2 2 3
Mikrokontroleri i mikroračunari 3
Računarske mreže 3 4
Računarska logika 3
Održavanje računarskih sistema 3
Računari u sistemima upravljanja 3
Tehnička dokumentacija 2
Preduzetništvo 2
Praktična nastava 2 2
Građansko vaspitanje/Verska nastava 1 1 1 1
© Tehnička škola „Ivan Sarić“, 2021
Design by Silvia Bajić