Tehničar unutrašnjeg transporta

Cilj ovog smera je da se učenici nauče da organizuju rad u transportnim centrima, rad sa zalihama i robom, održavanje sredstava unutrašnjeg transporta i sl. Takođe, učenici imaju mogućnost da polažu za B kategoriju.

Organizacija nastave

Nastava se obavlja u učionici ili školskoj radionici, u zavisnosti od toga koja se nastavna tema obrađuje. Organizuju se i posete transportnim preduzećima, robno-transportnim centrima, auto-servisima, tehničkim pregledima, auto-bazama i auto-stanicama. U III razredu se vrši obavezna obuka i polaganje vozačkog ispita za B kategoriju.

Kompetencije - znanja, veštine i umenja koje se steknu u toku školovanja

Upravljanje motornim vozilima B kategorije, upravljanje zalihama, organizacija rada u robno-transportnim centrima, organizovanje skladišta i opreme za skladišta, manipulacija robom, učešće u projektovanju unutrašnjeg transporta u sklopu tehnoloških sistema…

Mogućnosti zapošljavanja

U malim i velikim preduzećima koja se bave transportom, skladištenjem i pretovarom robe, kao što su robno-transportni centri, špedicije, javna skladišta, robni terminali itd.

Mogućnosti daljnjeg školovanja

Po završetku srednje škole obrazovanje je moguće nastaviti na saobraćajnom fakultetu ili nekom od tehničkih fakulteta, kao i na fakultetima drugih profila. Takođe, po završetku četvrtog stepena, možete nastaviti sa specijalizacijom ( V stepen ) – doškolovanje za instruktore vožnje, kao i za različita druga specijalistička zvanja.

© Tehnička škola „Ivan Sarić“, 2020
Design by Silvia Bajić