Električar

Električari se osposobljavaju za izvođenje elektroinstalaterskih radova, popravku kućnih elektrouređaja i održavanje, montažu i zamenu industrijske elektroopreme. Pored sticanja praktičnih znanja o radu na električnim instalacijama u preduzećima i domaćinstvima, učenici/ce će se kroz izborne predmete dodatno obučavati za ugradnju savremenih instalacija u sisteme kao što su protivpožarni, sistemi nadzora, interfoni i drugi.

Organizacija nastave

Predviđeno je da učenici/ce tokom prve godine stiču osnovna praktična znanja u školskoj radionici, tokom druge godine provode dva dana u preduzeću, a u trećoj, završnoj godini su tri dana nedeljno na praksi u lokalnom preduzeću koje sarađuje sa školom. Praksa u kompaniji, u realnim radnim uslovima, pored sticanja stručnih veština, omogućava učenicima i usvajanje socijalnih veština kao što su komunikacija sa kolegama, odnos prema poslu i kompaniji, ponašanje na radnom mestu i slično. Kombinovanjem znanja koje stiču u školi, uz praktična znanja i veštine koje stiču u kompaniji, učenici/ce se na pravi način osposobljavaju za potrebe privrede i time dobijaju bolje šanse za zaposlenje po završetku školovanja.

Kompetencije - znanja, veštine i umenja koje se steknu u toku školovanja


• izvođenje elektroinstalaterskih radova
• popravka kućnih elektrouređaja i održavanje
• montaža i zamena industrijske elektroopreme

Mogućnosti zapošljavanja

Osim znanja i veština koje im povećavaju šanse da se zaposle odmah po završetku školovanja, bez dodatnih obuka i prilagođavanja, učenici/ce u profilu električar kroz obavezan predmet preduzetništvo stiču znanja i veštine za pokretanje sopstvenog biznisa.

Mogućnosti daljnjeg školovanja

Po završenom školovanju za električara postoji mogućnost daljeg obrazovanja za četvrti stepen i daljeg školovanja na visokim školama strukovnih studija.

© Tehnička škola „Ivan Sarić“, 2020
Design by Silvia Bajić